"نیاز شناسی و مخاطب شناسی" مهمترین وظیفه یک نویسنده است